Greg Gilbert

ग्रेग गिल्बर्ट – (एमडीभ, द साउदर्न बप्तिस थियोलोजिकल सेमेनारी) लुइभिल केन्टकीमा अवस्थित थर्ड अभेन्यू बप्तिस चर्चका वरिष्ठ पास्टर हुनुहुन्छ । उहाँ “सुसमाचार के हो ?” र याकूब: १२हप्ते अध्ययनका लेखक तथा चर्च मिशन के हो ? का सहलेखक हुनुहुन्छ (केभिन डियोङ्गसँग) ।

Showing all 5 results